Homecoming: a story about how a strong earthquake affects a family with ‘left-behind’ children

Toolkits
April 2019
Yue Cao, Janise Rodgers, Guiwu Su, Timothy Sim, Philip England, John Young, Wenhua Qi, Xiaoli Li, Zhiqiang Li, Yaohui Liu, Min Qi, Lei Sun, Jie Gao, Dongming Wang, Wei Shi, Chunlan Guo, Junlei Yu, Xijie Feng, Ji Ma, Kun Chen, Barry Parsons, Emily So, Arrietta Chakos, Craig Davis, Alexander Densmore and David Milledge